Публічна оферта про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви)

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») — відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛОГІСТИЧНИЙ ШТАБ», в мережі Інтернет: 934.com.ua (далі — Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛОГІСТИЧНИЙ ШТАБ» (код ЄДРПОУ 39145137), в особі Голови Корженевської Олесі Ярославівни, що діє на підставі Статуту (далі – «Організація»), укласти договір про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви) (далі – «Договір»), предмет та істотні умови якого зазначені нижче:

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (далі – «Оферта») — дійсна пропозиція Організації, що розміщена на сайті 934.com.ua про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб та / або юридичних осіб.

1.2. АКЦЕПТ — повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та /або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3. БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА (благодійна пожертва) – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору, Закону України «Про громадські об'єднання» та інформації про Програму, що розміщена на Сайті.

1.4. ПРОГРАМА — соціальна ініціатива «Навчальний простір для дітей з особливими потребами» під робочою назвою «Школа 9 ¾ з метою розвитку здібностей та навичок дітей з особливими потребами та популяризація широкої інклюзії в суспільстві, освіті і професійній діяльності людей з особливими потребами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації та створення Програми.

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу: 934space@gmail.com та цілей Програми. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації.

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація має право:

- Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;
- Без погодження з Благодійником змінювати напрями використання пожертви в межах статутної діяльності Організації та впровадження та створення Програми;
- Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. Організація зобов'язана:

- У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою;
- Надати інформацію Благодійнику щодо використаних Організацією грошових коштів, які надійшли від Благодійника як безповоротна фінансова допомога (благодійна пожертва).

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БЛАГОДІЙНИКА

5. Права Благодійника:

- Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;
- За письмовою заявою отримувати доступ до фінансових звітів Організації;
- Отримувати додаткову інформацію щодо діяльності Організації у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

6.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

7. ТЕРМІН ЗБОРУ КОШТІВ

7.1. Публічний збір пожертв триває до моменту закінчення Програми та досягнення цілей, передбачених Програмою, про що Організація здійснить повідомлення шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

8. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено чинним законодавством України.

9. ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПЕРЕРАХУВАННЯМ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ ТА ПОДАРУНКИ

9.1. Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

10. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ БЛАГОДІЙНИКА

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

10.2. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації, якщо Благодійником письмово не буду повідомлено інше. Разом з тим, Організація зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

ДОДАТОК № 1


до Договору про надання безповоротної
фінансової допомоги (благодійної пожертви)
ЗГОДА
на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви), що розміщена на сайті 934.com.ua, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю свою згоду ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛОГІСТИЧНИЙ ШТАБ» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому порядку наданих мною персональних даних.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви), що розміщена на офіційному сайті ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛОГІСТИЧНИЙ ШТАБ»: 934.com.ua, я підтверджую, що отримав(-ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації та Програми, залучення осіб до діяльності відповідно до Статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».